English

SHOP.edu.vn Reviews

4.74 Rating
879 Reviews
All Reviews Products Store Reviews About
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Shop nhiệt tình
Posted yesterday
Anh Tùng Dương
Verified Buyer
Giao hàng nhanh
Posted 2 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Tốt
Posted 2 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Tốt
Posted 6 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Tốt
Posted 6 days ago
Nguyễn Trung Khánh
Verified Buyer
amazing good job :))
Posted 7 days ago
Vân anh
Verified Buyer
Giao hàng nhanh luôn gửi gmail cập nhật thông tin dễ
Posted 10 days ago
Anh Phạm Quý Phương
Verified Buyer
Ok
Posted 11 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Vận hành tốt
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Good
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Hài lòng
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Nhanh
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Shop nhiệt tình
Posted yesterday
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Tốt
Posted 2 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Tốt
Posted 6 days ago
Vân anh
Verified Buyer
Giao hàng nhanh luôn gửi gmail cập nhật thông tin dễ
Posted 10 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Vận hành tốt
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Hài lòng
Posted 13 days ago
Anh Tùng Dương
Verified Buyer
Giao hàng nhanh
Posted 2 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Tốt
Posted 6 days ago
Nguyễn Trung Khánh
Verified Buyer
amazing good job :))
Posted 7 days ago
Anh Phạm Quý Phương
Verified Buyer
Ok
Posted 11 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Good
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Nhanh
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Shop nhiệt tình
Posted yesterday
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Tốt
Posted 6 days ago
Vân anh
Verified Buyer
Giao hàng nhanh luôn gửi gmail cập nhật thông tin dễ
Posted 10 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Good
Posted 13 days ago
Anh Tùng Dương
Verified Buyer
Giao hàng nhanh
Posted 2 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Tốt
Posted 6 days ago
Anh Phạm Quý Phương
Verified Buyer
Ok
Posted 11 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Hài lòng
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Tốt
Posted 2 days ago
Nguyễn Trung Khánh
Verified Buyer
amazing good job :))
Posted 7 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Vận hành tốt
Posted 13 days ago
Quỳnh Trang
Verified Buyer
Nhanh
Posted 13 days ago