Customer Reviews
CR
English

Review of SHOP.edu.vn

Verified Buyer
By Nguyễn Xuân Giới
Posted on 14.12.2019
Nội dung sách được nhưng hình thức sách không giống như các nơi khác đó là không phải in mà là foto sau đó đóng lại. Như vậy chưa tốt.
No replies