English

SHOP.edu.vn Reviews

4.75 Rating
1088 Reviews
All Reviews Products Store Reviews About
SHOP.edu.vn voluntarily participates in the program for independent verification of customer reviews. This program gives customers peace of mind when they are shopping online.
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Tôi vẫn chưa nhận được hàng.
Posted 26 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
Tư duy sáng tạo bồi dưỡng HSG THPT chuyên đề SINH HỌC (tập 1)
Tôi vẫn chưa nhận được hàng
Posted 26 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
Tư duy sáng tạo bồi dưỡng HSG THPT chuyên đề SINH HỌC (tập 2)
Tôi vẫn chưa nhận được hàng
Posted 26 days ago
Nguyễn Trung Tích
Verified Buyer
Bộ sách Tài liệu chuyên Vật Lí THPT (10, 11 và 12)
đạt yêu cầu
Posted 29 days ago
Nguyễn Trung Tích
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
tốt
Posted 29 days ago
Nguyễn Thùy
Verified Buyer
Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa hữu cơ lớp 12
Tốt
Posted 30 days ago
Nguyễn Thùy
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Dịch vụ tốt
Posted 30 days ago
Anh
Verified Buyer
Tuyển Chọn 3600 Câu Hỏi Bài Tập Hóa Vô Cơ
Sách hay
Posted 32 days ago
Anh
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Tốt
Posted 32 days ago
Nguyễn Trần Bảo Duy
Verified Buyer
Bộ sách sinh học phân tử của tế bào (trọn bộ 5 cuốn)
Sách bao gói rất cẩn thận, chất lượng, uy tín, sẽ tiếp tuc ủng hộ
Posted 32 days ago
Nguyễn Trần Bảo Duy
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
rất ok
Posted 32 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Bứt phá 9+ Toán 10
tốt
Posted 32 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Tôi vẫn chưa nhận được hàng.
Posted 26 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
Tư duy sáng tạo bồi dưỡng HSG THPT chuyên đề SINH HỌC (tập 2)
Tôi vẫn chưa nhận được hàng
Posted 26 days ago
Nguyễn Trung Tích
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
tốt
Posted 29 days ago
Nguyễn Thùy
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Dịch vụ tốt
Posted 30 days ago
Anh
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Tốt
Posted 32 days ago
Nguyễn Trần Bảo Duy
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
rất ok
Posted 32 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
Tư duy sáng tạo bồi dưỡng HSG THPT chuyên đề SINH HỌC (tập 1)
Tôi vẫn chưa nhận được hàng
Posted 26 days ago
Nguyễn Trung Tích
Verified Buyer
Bộ sách Tài liệu chuyên Vật Lí THPT (10, 11 và 12)
đạt yêu cầu
Posted 29 days ago
Nguyễn Thùy
Verified Buyer
Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa hữu cơ lớp 12
Tốt
Posted 30 days ago
Anh
Verified Buyer
Tuyển Chọn 3600 Câu Hỏi Bài Tập Hóa Vô Cơ
Sách hay
Posted 32 days ago
Nguyễn Trần Bảo Duy
Verified Buyer
Bộ sách sinh học phân tử của tế bào (trọn bộ 5 cuốn)
Sách bao gói rất cẩn thận, chất lượng, uy tín, sẽ tiếp tuc ủng hộ
Posted 32 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Bứt phá 9+ Toán 10
tốt
Posted 32 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Tôi vẫn chưa nhận được hàng.
Posted 26 days ago
Nguyễn Trung Tích
Verified Buyer
Bộ sách Tài liệu chuyên Vật Lí THPT (10, 11 và 12)
đạt yêu cầu
Posted 29 days ago
Nguyễn Thùy
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Dịch vụ tốt
Posted 30 days ago
Nguyễn Trần Bảo Duy
Verified Buyer
Bộ sách sinh học phân tử của tế bào (trọn bộ 5 cuốn)
Sách bao gói rất cẩn thận, chất lượng, uy tín, sẽ tiếp tuc ủng hộ
Posted 32 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
Tư duy sáng tạo bồi dưỡng HSG THPT chuyên đề SINH HỌC (tập 1)
Tôi vẫn chưa nhận được hàng
Posted 26 days ago
Nguyễn Trung Tích
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
tốt
Posted 29 days ago
Anh
Verified Buyer
Tuyển Chọn 3600 Câu Hỏi Bài Tập Hóa Vô Cơ
Sách hay
Posted 32 days ago
Nguyễn Trần Bảo Duy
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
rất ok
Posted 32 days ago
Lữ Thị Thanh Nga
Verified Buyer
Tư duy sáng tạo bồi dưỡng HSG THPT chuyên đề SINH HỌC (tập 2)
Tôi vẫn chưa nhận được hàng
Posted 26 days ago
Nguyễn Thùy
Verified Buyer
Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa hữu cơ lớp 12
Tốt
Posted 30 days ago
Anh
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Tốt
Posted 32 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Bứt phá 9+ Toán 10
tốt
Posted 32 days ago